• Personenwagens
  • Bedrijfswagens
  • Trucks
  • smart

Privacy Statement

Verantwoordelijk voor de EU-gegevensbescherming in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is:

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. ("Wij")
Donau 42
2491 BA, Den Haag
Nederland

E-mail: info-mbdb@mercedes-benz.com

Meer informatie over privacy en privacyverklaringen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de producten en diensten van Mercedes-Benz Nederland B.V., vindt u onder de volgende link: https://www.mercedes-benz.nl/passengercars/brand/privacy.html 

Functionaris gegevensbescherming:

Mercedes-Benz Group AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
70546 Stuttgart
Germany
E-mail: DSR.nl@mercedes-benz.com 


1. Gegevensbescherming
Het doet ons veel plezier dat u onze website bezoekt en in onze aan-biedingen geÔnteresseerd bent. Wij hechten veel waarde aan de be-scherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaringen leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij er-mee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslagen dit plaatsvindt, en welke rechten en beroepsmogelijkheden daaraan voor u verbonden zijn. Daarnaast verwijzen wij naar de Mercedes-Benz-richtlijn inzake gegevensbescherming:  

Daimler richtlijn inzake gegevensbescherming

Onze Privacyverklaringen voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Mercedes-Benz gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Infor-meer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbe-schermingsbeleid.


2. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens
a. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een websi-te kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de fre-quentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of po-gingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.

b. Andere persoonsgegevens worden alleen verwerkt als u deze gege-vens verstrekt, e.B. in het kader van een registratie, een contactfor-mulier, een chat, een enquÍte, een prijsofferte of voor de uitvoering van een contract, en ook in deze gevallen alleen als dit aan ons is toe-gestaan op basis van een door u gegeven toestemming (ook bij inter-nationale gegevensoverdracht, zie sectie 12) of onder de toepasselij-ke wettelijke bepalingen (zie sectie 7).

c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht uw persoonsgege-vens aan ons ter beschikking te stellen. Het is echter wel mogelijk dat bepaalde functies van onze website afhankelijk zijn van de verstrek-king van persoonsgegevens. Indien u in deze gevallen besluit uw per-soonsgegevens niet aan ons ter beschikking te stellen, kan dit tot ge-volg hebben dat functies niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn. 


3. Gebruiksdoelen
a. De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige hande-lingen te beschermen.

b. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een chat, een contactformulier, een enquÍte, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

c. Voor verdere doeleinden (bijv. weergave van gepersonaliseerde in-houd of reclame op basis van uw gebruiksgedrag) gebruiken wij en eventueel geselecteerde derden uw gegevens, mits u daarmee in-stemt (= akkoord gaat) in het kader van ons Consent Management-systeem. Meer informatie en beslissingsmogelijkheden ontvangt u onder "Cookie-instellingen" in de voettekst onderaan de website.
d. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld gegevensopslag om te voldoen aan commerciŽle of fiscaalrechtelijke bewaarverplichtingen, over-dracht in overeenstemming met officiŽle of gerechtelijke bevelen, bijvoorbeeld aan een strafrechtelijke instantie).


4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins; gebruik van dienstverleners
a. Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bij-voorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangege-ven).

b. Wanneer wij op onze website zogenoemde "sociale plug-ins" van sociale netwerken als Facebook en Twitter gebruiken, integreren wij deze als volgt:
wanneer u onze websites bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeacti-veerd, dat wil zeggen dat er geen enkele overdracht van gegevens aan de beheerders van deze netwerken plaatsvindt. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de betreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het betreffen-de netwerk te maken.
Als u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het tijdstip van het activeren van de sociale plug-in daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount toewijzen. Als u dit niet wilt, moet u zich vůůr de activering van de sociale plug-in van het netwerk afmelden. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Mercedes-Benz-websites niet toewijzen voordat u ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd.
Als u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbaar geworden content direct over aan uw browser, die ze aan onze websites koppelt. In deze sitwuatie kan er ook gegevens-overdracht plaatsvinden die door het betreffende sociale netwerk in gang gezet en geregeld wordt. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem, en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk.
De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist (zie lid 5.d.).

c. Wanneer u op de link naar een aanbod klikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens terechtkomen bij aan-bieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ("EU") geen "adequaat beschermingsniveau" voor de verwerking van persoonsgegevens waarborgen dat overeenkomt met de EU-normen. Denk hieraan voordat u op een link klikt of een sociale plug-in activeert en daar-mee een overdracht van uw gegevens in gang zet.

d. Om onze websites te beheren, te optimaliseren en te beveiligen, maken wij tevens gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (bij-voorbeeld IT-dienstverleners, marketingbureaus). Wij geven per-soonlijke gegevens alleen door aan derden, indien dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen en gebruiken van de websites en hun functionaliteiten, voor het nastreven van legitieme belangen, voor het vervullen van wettelijke verplichtingen of als u daar toe-stemming voor hebt gegeven (zie lid 7). Meer gegevens over de ontvangers vindt u in ons Consent Managementsysteem onder "Cookie-instellingen" in de voettekst onderaan de website. Boven-dien gaat het om de volgende ontvanger: newICTea B.V.


5. Cookies
a. Bij uw bezoek aan onze websites kunnen cookies worden gebruikt. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en soortgelijke softwaretools zoals Web/DOM Storage of Local Shared Objects (zo-genaamde "flash-cookies"), die wij gezamelijk "cookies" noemen.

b. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan een website op uw desktop, notebook of mobiele apparaat worden opgeslagen en later worden uitgelezen. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen het apparaat en de websites al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft, u bepaalde functies aanbieden (bijv. online-shop, voertuigconfi-gurator) of uw interesses herkennen op basis van uw online-gebruik. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

c. Of en welke cookies worden gebruikt wanneer u onze websites be-zoekt, hangt af van welke gebieden en functies van onze websites u gebruikt en of u akkoord gaat met het gebruik van cookies in ons toe-stemmingsbeheersysteem die niet noodzakelijkerwijs, d.w.z. meestal noodzakelijk zijn om technische redenen. Meer informatie en beslis-singsmogelijkheden ontvangt u onder "Cookie-instellingen" in de voet-tekst onderaan de website.

d. Het gebruik van cookies is tevens afhankelijk van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijvoorbeeld Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De meeste webbrowsers zijn zodanig ingesteld dat ze bepaalde soorten cookies automatisch accep-teren, deze instelling kunt u echter meestal wijzigen. Reeds opgesla-gen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Web/DOM-Storage en Local Shared Objects kunt u afzonderlijk verwijderen. Hoe dat precies in zijn werk gaat op de door u gebruikte browser of toestel, komt u in de handleiding fabrikant te weten.

e. De toestemming (= goedkeuring) voor en de afwijzing of verwijdering van cookies zijn gebonden aan het gebruikte apparaat en tevens aan de gebruikte webbrowser. Als u gebruikmaakt van meerdere appara-ten of webbrowsers, kunt u per geval uw beslissingen en instellingen afzonderlijk aanpassen.

f. Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken of deze verwijdert, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.


6. Veiligheid
Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren on-ze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technolo-gische ontwikkelingen.


7. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking
a. Indien u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze de rechtsgrondslag voor de verwer-king (art. 6 lid 1 letter a AVG). Houd rekening met uw toestemming voor de overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Europe-se Economische Ruimte (art. 49 lid 1 zin 1 letter a AVG) ook artikel 12.

b. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het op-zetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 let-ter b AVG de rechtsgrondslag.

c. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is voor het nakomen van onze juridische plichten (bijvoorbeeld voor het bewa-ren van gegevens), zijn wij daartoe volgens art. 6 lid 1 letter c AVG bevoegd.

d. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om onze gerechtvaar-digde belangen en de gerechtvaardigde belangen van derden vol-gens art. 6 lid 1 letter f AVG na te komen. Het in stand houden van de functionaliteit van onze IT-systemen, de (directe) marketing voor onze eigen producten en dienstverleningen (voorzover deze niet met uw instemming geschiedt) en die van derden en de juridisch voorgeschreven documentatie van zakelijke contacten zijn voor-beelden van dergelijke legitieme belangen. In het kader van de be-langenafweging houden wij in het bijzonder rekening met het soort persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de verwerkingsom-standigheden en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw per-soonsgegevens.


8. Verwijderen van uw persoonsgegevens
Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Ver-der verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra het doeleinde waar-voor wij deze hebben verzameld en verwerkt, is komen te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de EU of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij zijn on-derworpen, is vereist in de EU of op grond van wetgeving in derde lan-den, mits hier een passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Indien de persoonsgegevens niet individueel kunnen worden verwij-derd, worden deze gegevens gemarkeerd met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken. 


9. Rechten van betroffenen
a. Als persoon die betroffen is door de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), ver-getelheid (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en dataportabiliteit (art. 20 AVG).

b. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoons-gegevens tot aan een herroeping blijft door de herroeping onverlet. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wette-lijke verplichtingen (vgl. het gedeelte "Rechtsgrondslagen voor de verwerking"), blijft onverlet.

c. Recht van bezwaar
U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgege-vens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in alge-meen belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken indien wij daarvoor dwingen-de gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of indien de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten. Indien wij uw persoons-gegevens verwerken om direct-marketingactiviteiten uit te voeren ter be-scherming van legitieme belangen op basis van een belangenafweging, hebt u tevens het recht om hier te allen tijde bezwaar tegen te maken zonder opgaaf van redenen.

d. Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen zo mogelijk kenbaar te maken via het contactadres hieronder: DSR.nl@mercedes-benz.com.

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsge-gevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).


10. Newsletter
Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beŽindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.


11. Centrale toegangsservice van Mercedes-Benz Group AG
Met de service voor "single sign-on" van Mercedes-Benz Group AG kunt u zich in ťťn keer aanmelden voor alle bij deze service aangeslo-ten websites en toepassingen van Mercedes-Benz en haar merken. De hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden bevatten speciale voorschrif-ten voor de gegevensbescherming. U hebt toegang tot deze gebruiks-voorwaarden op de desbetreffende aanmeldpagina's van de aangeslo-ten websites en applicaties.


12. Overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte
a. Bij het gebruik van dienstverleners (zie lid 4.d.) en het doorgeven van gegevens met uw toestemming (= goedkeuring) aan derden (zie lid 3.c.), kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt, met name in de VS en India. [Facultatief: U kunt deze landen herkennen in ons Consent Management System, dat u kunt vinden onder "Cookie-instellingen" in de voettekst on-deraan de website.]

b. De volgende landen worden door de EU beschouwd als landen met een passend beschermingsniveau voor de verwerking van per-soonsgegevens dat overeenkomt met de EU-normen (zogeheten adequaatheidsbesluit): Andorra, ArgentiniŽ, Canada (beperkt), Fae-rŲer-eilanden, Guernsey, IsraŽl, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Zuid-Korea, Uruguay, Verenigd Koninkrijk. Met ontvangers in andere landen maken we afspraken over de toe-passing van EU-modelcontractbepalingen, van bindewnde onder-nemingsregelingen of andere toelaatbare mechanismen om vol-gens de wettelijke eisen een "adequaat beschermingsniveau" te creŽren. Informatie hierover stellen wij u graag via de in boven-staande lid 9.d. genoemde contactgegevens ter beschikking.


c. Als u instemt met ons Toestemmingsbeheersysteem, is uw toe-stemming ook van toepassing op de overdracht van gegevens aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte waar er geen "adequaat beschermingsniveau" is. Informatie over de ver-zonden gegevens, gegevensontvangers of categorieŽn van gege-vensontvangers, evenals de relevante landen, is te vinden in ons toestemmingsbeheersysteem onder "Cookie-instellingen" in de voettekst onderaan de website. In deze landen kan er geheel of ge-deeltelijk geen gegevensbeschermingswetgeving zijn die vergelijk-baar is met de Europese Economische Ruimte (e.B rechten van be-trokkenen, zie paragraaf 9), geen gegevensbeschermingsautoritei-ten en/of geen vergelijkbare mogelijkheden om actie te onderne-men tegen schendingen van de gegevensbescherming. Overheids-instanties (e.B autoriteiten) kunnen daar onder meer gemakkelijker toegang krijgen tot de verwerkte gegevens en deze voor andere doeleinden gebruiken dan in de Europese Economische Ruimte. Deze omstandigheden kunnen slechts gedeeltelijk worden gecom-penseerd door specifieke maatregelen.

Versie: april 2022

 

Waar bent u naar op zoek?