• Personenwagens
  • Bedrijfswagens
  • Trucks
  • smart


 Wat moet u weten over het beleid met betrekking tot cameratoezicht bij AGAM?

 Verantwoordelijke:
Aangemerkte verantwoordelijk voor het beveiligingssysteem is de Security Manager van AGAM B.V.

Doeleinde:
Doel van het camerasysteem is het beveiligen van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen.AGAM hecht grote waarde aan de veiligheid van haar gasten en medewerkers. Het camerasysteem legt daartoe beelden vast van het terrein en de binnenruimte.In geval van fraude, diefstal, inbraak en geweld kunnen de beelden gebruikt worden voor het rechercheren van verdachten.De beelden kunnen op verzoek van het openbaar gezag verstrekt worden aan overheidsinstanties.

Grondslag:
De grondslag voor dit cameratoezicht ligt in artikel 8, sub f, Wbp: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang, namelijk de veiligheid van personen en goederen, van de AGAM B.V.

Verstrekken van beelden en bewaartermijn:
De opgeslagen beelden zijn niet openbaar beschikbaar. Beelden worden slechts gebruikt in de bij het doeleinde omschreven gevallen. Medewerkers en gasten kunnen, onder toezicht van de security manager, beelden bekijken als zij bij één van deze situaties betrokken zijn.

Beelden kunnen op verzoek van het openbaar gezag verstrekt worden aan overheidsinstanties.Gegevens worden 4 weken bewaard. Beelden van een incident worden bewaard tot dat dit volledig is afgehandeld.

Recht op inzage en correctie:
Bezoekers en medewerkers hebben recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen in gevallen verzoeken om hun gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Zij kunnen, in het geval van de camerabewaking, hiervoor contact opnemen met de Security Manager van AGAM B.V.

 

Waar bent u naar op zoek?